• Voor originele foto e-mail :
  Jaaplolkema@ziggo.nl
  Voor originele foto e-mail : Jaaplolkema@ziggo.nl Voor originele foto e-mail : Jaaplolkema@ziggo.nl Voor originele foto e-mail : Jaaplolkema@ziggo.nl Voor originele foto e-mail : Jaaplolkema@ziggo.nl Voor originele foto e-mail : Jaaplolkema@ziggo.nl Voor originele foto e-mail : Jaaplolkema@ziggo.nl Voor originele foto e-mail : Jaaplolkema@ziggo.nl Voor originele foto e-mail : Jaaplolkema@ziggo.nl Voor originele foto e-mail : Jaaplolkema@ziggo.nl Voor originele foto e-mail : Jaaplolkema@ziggo.nl Voor originele foto e-mail : Jaaplolkema@ziggo.nl Voor originele foto e-mail : Jaaplolkema@ziggo.nl Voor originele foto e-mail : Jaaplolkema@ziggo.nl
 • Hoofdsponsor Senioren
 • Hoofsponsor Jeugd
 • Hoofdsponsor Jeugd
 • Hoofdsponsor Vrouwen & Meiden
 • Bestuur Stichting Ooostersportpark

  Wat is de stichting Oostersportpark?

  • Wat is de stichting Oostersportpark?

  Hoe begon het ook alweer?
  De Algemene Leden Vergadering van SVC'08 heeft op 22 mei 2009 besloten om een stichting op te richten die de vereniging ontlast bij de realisering van het nieuwe clubgebouw en bij het zakelijk beheer van het nieuwe sportcomplex. De Stichting Oostersportpark (verder: de Stichting), is opgericht op 12 juni 2009. Het doel van de Stichting is het gelegenheid bieden tot actieve sportbeoefening, het bevorderen van sportbeoefening en het ondersteunen van gebruikers van het sportcomplex.

  Op 30 juni 2009 is de samenwerking tussen SVC’08 en Stichting bekrachtigd door het ondertekenen van de Gebruikersovereenkomst tussen beide partijen. Deze overeenkomst geldt voor een periode van 11 jaar vanaf 1 juli 2009. Deze periode wordt feitelijk bepaald door de ter beschikking stelling van de gronden van de Gemeente Den Haag, waarop de velden en het clubgebouw zijn gelegen. Het betreft geen exclusief gebruik van het complex. Dit houdt in, dat naast het gebruik van SVC’08 ook andere partijen gebruik zullen kunnen maken van het complex. Het is een belangrijke taak van de Stichting om zorg te dragen, dat dit in goede banen wordt geleid.

  De Stichting was ten tijde van de bouw van het clubgebouw van SVC'08 de opdrachtgever naar de aannemers. Zij heeft bouw-/aannemingsovereenkomsten afgesloten binnen het beschikbaar gestelde budget van de Gemeente Den Haag. De oplevering van het clubgebouw, een ontwerp van architect Wim van de Kamer, heeft plaatsgevonden in mei 2010. De Stichting bewaakte het budget en de juiste en tijdige oplevering van het werk.

  Wat is gebeurt na oplevering van ons clubhuis?
  Allereerst is de samenstelling van het bestuur enkele keren gewijzigd. Zo zijn Teun Pronk, Marien de Jong en Arjan den Dulk toegetreden in het bestuur. Olf van Laar, Martin den Dulk en Rob van Hoogdalem waren diegenen die hun stoel vrijmaakten.
  Op 1 maart 2022 heeft er ook een bestuurswisseling plaats gevonden. Peter Pronk volgt zijn vader Teun Pronk op als bestuurslid “Onderhoud”. Teun heeft deze functie ruim 10 jaar vervult.
  Na 15 jaar in functie heeft Rob den Dulk gemeend om het secretariaat over te dragen aan een opvolger. De opvolger is Piet Visser en geen onbekende bij SVC08. Het Bestuur van de Stichting bestaat derhalve thans uit de navolgende personen:

 • Voorzitter - Arjan den Dulk
 • Penningmeester - Peter Groen
 • Lid vanuit SVC'08 - Marien de Jong
 • Secretaris - Piet Visser
 • Lid Onderhoud - Peter Pronk
 • De afgelopen jaren heeft de stichting een goed beeld gekregen aangaande de beheerkosten van het Oostersportpark en het Clubhuis. Zo zijn de kosten van gas- en elektriciteitsverbruik, de veldhuur etc 'voorspelbaar' geworden.
  Tevens is er een Meerjaren Onderhouds Planning (MOP) opgesteld voor een periode van 15 jaar. In de eerste jaren na oplevering van het clubgebouw was er sprake van garantie n.a.v. de nieuwbouw. Echter deze garantietermijnen zijn aan het verlopen. Veel van het onderhoud komt nu dus ten laste van de stichting. De geplande onderhoudskosten op basis van de MOP zijn doorberekent in de vergoedingen welke voldaan worden door de gebruiker. Dit heeft geresulteerd in een 'voorziening onderhoud' bij de Stichting.

  In de afgelopen jaren is geprobeerd om het clubhuis in 'nieuwstaat' te houden. Zo is er veel schilderwerk uitgevoerd en vindt er regelmatig onderhoud plaats aan elektrische – en overige installaties. Al deze werkzaamheden worden gecoördineerd door Peter Pronk in overleg met de onderhoudsgroep van SVC’08.

  Zoals gezegd zijn de kosten van het beheer & onderhoud voorspelbaar geworden. Dit heeft er toe geleid dat er aan het begin van het seizoen 2015-2016 overeenkomsten zijn afgesloten met een looptijd van 6 seizoenen. Voor alle betrokken partijen geeft dit zekerheid, zeker op het financiële vlak.

  Kort gezegd: de Stichting heeft zich de taak gesteld om een zeer langdurig gebruik van de accommodatie in de huidige vorm mogelijk te maken.

  Wat komt er op ons af?
  Het clubhuis wordt zeer intensief gebruikt, bijna 7 dagen in de week gedurende het gehele jaar. De kunstgrasvelden hoeven tijdens de lente en zomerperiode niet ingezaaid te worden. Dit heeft jaarrond exploitatie mogelijk gemaakt. Dit intensieve gebruik leidt er toe dat met op het vlak van de installaties de komende jaren grotere reparaties en vervangingen van delen worden verwacht. U moet hierbij denken aan geisers/ketels etc. Maar ook kleinere componenten welke het einde van hun levensduur naderen.

  Waar is de Stichting niet van?
  Zoals eerder benoemd richt de Stichting zich op het onderhouden van het huidige clubgebouw en de lichtmasten. Het financiële beleid is hier ook op gebaseerd. Grote aanpassingen of investeringen aan het sportpark vallen hier dus buiten. Waarbij opgemerkt moet worden dat de GEmemeente Den Haag het onderhoud aan de velden en sportpark uitvoert. Mogelijke aanpassingen/verbouwingen aan of op het clubhuis zullen altijd op initiatief van gebruikers plaatsvinden. Het moge duidelijk zijn dat hierbij dan ook de financiering onderwerp van gesprek zal zijn.

  Vragen?
  Mocht u vragen hebben neem dan contact op met het secretariaat van de Stichting Oostersportpark;
  Piet Visser; telefoonnummer 06 - 21 57 79 58 of e-mail via stos@svc08.nl of mondeling met één van de bestuursleden.