• Contributie

  Zoals aangegeven in de Algemene Ledenvergadering van november 2018 heeft het bestuur onze contributie vergeleken met andere vergelijkbare voetbalbalverenigingen in Den Haag. Hieruit bleek dat de contributie over de gehele linie onder het niveau ligt van de referentie verenigingen. Alleen bij de Senioren is ons contributiebedrag vergelijkbaar met dat van andere verenigingen. Het bestuur heeft daar besloten om het contributiebedrag voor de Senioren niet te verhogen. De andere categorieën worden met het gebruikelijke percentage van 5% aangepast. 

  Deze aanpassing wordt overigens niet gemotiveerd vanuit de vergelijking met andere verenigingen, maar vanuit de kostenstructuur. Afgelopen seizoen is het aantal seniorenleden wat geslonken, maar is wel gecompenseerd door een lichte groei bij de jeugd. De groei bij de jeugd brengt met zich mee dat de kosten van de jeugdafdeling sterker stijgen dan de inflatie. Dit is een van de motieven voor de aanpassing van de contributie in de andere categorieën dan de Senioren.

  Tenslotte zijn we op fiscaal gebied geraakt door de afschaffing van de BTW regeling voor sportverenigingen. Alle kosten en investeringen in het clubgebouw, materialen en kleding worden per 1 januari 2019 belast tegen 21% in plaats van 6%. Dit legt een aanzienlijke druk op de begroting van komend seizoen. Ook met de aanpassing van de contributie zullen wij het nadeel van de BTW regeling niet geheel kunnen compenseren.

  Tenslotte zullen wij er niet aan ontkomen om weer enkele investeringen op het gebied van duurzaamheid te doen. Voor 1 juli 2019 dienen wij deze te melden bij de overheid. Uiteraard kunnen we deze investeringen deels terugverdienen door energiebesparing en subsidies.

  Op grond van artikel 8.3 van het huishoudelijk reglement is het bestuur van SVC’08 gerechtigd tot het vaststellen van een dergelijke aanpassing zonder tussenkomst van de Algemene Leden Vergadering. Voor het seizoen 2019-2020 gelden dan ook onderstaande contributiebedragen.

  Contributie
    2018 - 2019 2019 - 2020
  Categorie Contributiebedrag Contributiebedrag
  Senioren € 302.00 € 302.00
  Zaalvoetbal € 194.00 € 204.00
  Dames € 222.00 € 233.00
  Jeugd jonger dan 19 jaar € 222.00 € 233.00
  Jeugd jonger dan 15 jaar € 194.00 € 204.00
  Jeugd jonger dan 11 jaar € 176.00 € 185.00
  Ukkies € 34.00 € 36.00
  Niet-spelende leden € 140.00 € 147.00
  Donateurs € 74.00 € 78.00

  Spelende leden van SVC’08 kunnen hun contributie uitsluitend per automatische incasso betalen. Dit is vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement. Daarbij kan worden gekozen voor betaling ineens of in twee termijnen: 

  - Bij éénmalige betaling zal de afschrijving in de laatste week van september plaats vinden en

  - Bij gespreide betaling in de laatste week van de maanden augustus en december.

  Ook aan de niet-spelende leden en donateurs is verzocht gebruik te maken van automatische incasso (zie boven). Zij zijn daartoe echter niet verplicht. Aan degenen die daar niet voor hebben gekozen, wordt een acceptgiro gestuurd voor het betalen van de contributie c.q. donatie.

  Bankrekeninggegevens SVC'08

  - Het rekeningnummer voor betaling van de contributie c.q. donatie is NL89 INGB 0000 4714 87 ten name van de Scheveningse Voetbal Combinatie 2008.

   - Het rekeningnummer voor andere betalingen (dus niet voor de contributie) is NL72 RABO 0138 8587 21 eveneens ten name van de Scheveningse Voetbal Combinatie 2008.

  Ooievaarspas

  Leden met een Ooievaarspas kunnen 50% korting op de contributie krijgen. Voor jeugdleden kan de korting zelfs 100% bedragen. Om voor de korting in aanmerking te komen, moet de Ooievaarspas worden getoond en gescand in het clubgebouw. Bij de club is een magneetstriplezer geïnstalleerd om de Ooievaarspas digitaal te kunnen uitlezen. Dit kan op de zaterdagochtenden. In principe is Leny Baak dan aanwezig om dit te kunnen verzorgen. Het beleid van de gemeente Den Haag is gericht op bevordering van het bewegen. Daarom geldt de korting uitsluitend voor spelende leden. Niet-spelende leden komen daarvoor dus niet in aanmerking. Wilt u een Ooievaarspas? U kunt op de website http://www.ooievaarspas.nl kijken of u in aanmerking komt voor de pas. U kunt daar meteen uw aanvraag indienen.

  Pas 2019

  Heeft u al een pas 2019? Dan wordt alleen gekeken of u in het nieuwe jaar ook recht heeft op de pas. Hiervoor moet u, net als voorheen, een aanvraag indienen. Mocht u ook in 2019 recht hebben op de Ooievaarspas, dan kunt u de huidige pas blijven gebruiken. Pashouders met een (bijstands)uitkering van de gemeente Den Haag, Rijswijk of Leidschendam-Voorburg en pashouders van 65 jaar of ouder hebben automatisch recht op de pas 2019. Zij hoeven de pas niet opnieuw aan te vragen en kunnen hun huidige pas blijven gebruiken.

  Eigen bijdrage Ooievaarspas

  De eigen bijdrage voor de Ooievaarspas is voor inwoners van de gemeente Den Haag met een laag inkomen inmiddels nihil (gratis). Uw Ooievaarspas is in 2019 alleen te gebruiken (bijvoorbeeld om korting te krijgen op de contributie van SVC'08) als uw recht op de pas is vastgesteld. Voor nadere informatie over contributies: Leen den Dulk, 071-5316864 of 06-44154987

  Boetebeleid

  Een boete als gevolg van een strafzaak (gele of rode kaart) komt voor rekening van de speler. De KNVB brengt dergelijke boetes in rekening bij SVC’08. De club berekent de verschuldigde bedragen vervolgens door aan de betrokken leden. Daarbij is de procedure als volgt: 

  • De boete wordt geïncasseerd door middel van automatische afschrijving.
  • Blijft hij/zij in gebreke, dan wordt het verschuldigde bedrag door de penningmeester geïncasseerd.

   

  Marien de Jong
  Penningmeester SVC’08