• Contributiebedragen voor het seizoen 2023 - 2024

  Nadat de contributies de afgelopen drie jaar niet zijn verhoogd, ontkomen we er niet aan de contributies voor het volgende seizoen aan te passen met een percentage van 5%. Dit is gelijk aan de “kerninflatie” van 2022 (= inflatie exclusief de energieprijzen). Dit percentage is eveneens gelijk aan de maximale verhoging waartoe het bestuur op grond van huishoudelijk reglement. Zoals bekend verondersteld mag worden, wordt de vereniging flink geraakt door de hoge energieprijzen dit jaar. Hoewel de verwachting is dat prijzen het komend jaar licht zullen dalen, zitten we nog lang niet op het niveau van voor 2023.

  Ook de andere exploitatiekosten van de vereniging zijn meer gestegen dan was voorzien in de begroting 2022-2023.

  Twee jaar terug heeft de Algemene Leden Vergadering besloten om binnen een  termijn van drie jaar de contributie voor de damesafdeling gelijk te trekken aan die van de senioren. Voor het komend seizoen betekent dit voor de dames-leden een extra verhoging van € 23,00 naast de reguliere aanpassing met 5%.

  In de bovenstaande tabel staan de bedragen voor het nieuwe seizoen vermeld.

  Regeling contributiebetaling

  Spelende leden van SVC’08 kunnen hun contributie uitsluitend per automatische incasso betalen. Dit is vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement. Daarbij kan worden gekozen voor betaling ineens of in twee termijnen:

  Bij éénmalige betaling zal de afschrijving in de laatste week van september plaatsvinden en bij gespreide betaling in de laatste week van de maanden augustus en december.

  Ook aan de niet-spelende leden en donateurs is verzocht gebruik te maken van automatische incasso (zie boven). Zij zijn daartoe echter niet verplicht. Aan degenen die daar niet voor hebben gekozen, wordt een betaalverzoek gestuurd voor het betalen van de contributie c.q. donatie.

  Bankrekeninggegevens SVC’08

  Het rekeningnummer voor de betaling van contributie en donaties is

  NL89 INGB 0000 4714 87 ten name van de Scheveningse Voetbal Combinatie 2008 (SVC’08).

  Het rekeningnummer voor andere betalingen dan contributie is

  NL72 RABO 0138 8587 21 eveneens ten name van SVC’08.

  Ooievaarspas

  Leden met een Ooievaarspas kunnen 50% korting op de contributie krijgen. Voor jeugdleden kan de korting zelfs 100% bedragen. Om voor de korting in aanmerking te komen, moet de Ooievaarspas worden getoond en gescand in het clubgebouw. Bij de club is een magneetstriplezer geïnstalleerd om de Ooievaarspas digitaal te kunnen uitlezen. Dit kan op de zaterdagochtenden. In principe is Leny Baak dan aanwezig om dit te verzorgen. Het beleid van de gemeente Den Haag is gericht op bevordering van het bewegen. Daarom geldt de korting uitsluitend voor spelende leden. Niet-spelende leden komen hiervoor dus niet in aanmerking. Wilt u een Ooievaarspas? U kunt op de website http://www.ooievaarspas.nl kijken of u in aanmerking komt voor de pas. U kunt daar meteen uw aanvraag indienen.

  Heeft u al een pas 2023? Dan wordt alleen gekeken of u in het nieuwe jaar ook recht heeft op de pas. Hiervoor moet u, net als voorheen, een aanvraag indienen. Mocht u ook in 2023 recht hebben op de Ooievaarspas, dan kunt u de huidige pas blijven gebruiken. Pashouders met een (bijstand)uitkering van de gemeente Den Haag, Rijswijk of Leidschendam-Voorburg en pashouders van 65 jaar of ouder hebben automatisch recht op de pas 2023. Zij hoeven de pas niet opnieuw aan te vragen en kunnen hun huidige pas blijven gebruiken.

   Kleding/tenue

  Spelende leden zijn verplicht de wedstrijden te spelen in het officiële SVC’08 tenue.

  Voor de jeugdleden bestaat het tenue uit een shirt, broekje, kousen en een trainingspak volgens de kledinglijn van SVC’08. Voor andere dan jeugdleden bestaat het tenue uit een shirt, broekje en kousen.

  De SVC’08 tenues zijn uitsluitend verkrijgbaar bij Free Kick Sport, Savornin Lohmanplein 45 A, 2566 AE DEN HAAG (www.free-kick.nl).